اجاق گاز لوکاتی خوبه ؟

4.7/5 - (4 امتیاز)

اجاق گاز لوکاتی خوبه؟ این سوال یکی از پر تکرار ترین سوالاتی است که از ما پرسیده میشود ، حال به جواب این سوال بپردازیم :

اجاق گاز های لوکاتی تولید شده شرکت آلبا گاز است که این شرکت از سال 1367 توسط حاج حسين شعبانی در منطقه جاجرود تهران پا به عرصه توليد انواع اجاق گاز فردار و طرح فر خانگي نهاده است.

افتخارات شرکت آلبا گاز - لوکاتی

شرکت آلبا گاز با برند های لوفرا ، لوکاتی و آلتون وارد بازار گردیده است که از بزرگترین مزیت های این برند جدا از پیشینه درخشان و قدمتشان میتوان به خدمات یکپارچه مرکزی اشاره کرد که سراسر ایران تحت پوشش این خدمات هستند.

جهت خرید و بررسی اجاق گازهای لوکاتی به این بخش از فروشگاه مراجعه نمایید.

لوکاتی هم اجاق گاز های فردار مبله و هم اجاق گاز های بدون فر یا همون طرح فر را تولید میکند.

ویدیو معرفی محصولات لوکاتی

 

اجاق گاز لوکاتی خوبه ؟

اگر بخواهیم از مزیت های این اجاق گاز ها صحبت کنیم باید به چند موارد زیر اشاره کنیم:

پنل کنترل لمسی اجاق گاز لوکاتی

مجهز به پنل کنترل لمسی

وﺟـﻮد ﭘﻨﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻟﻤﺴﻰ دراﺟﺎق ﮔﺎزﻋﻼوه ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻬﻮﻟﺖ دراﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻮد. ﺻﻔﺤﻪاى ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ رﻧﮓﺑﻨﺪى ﻣﻨﺎﺳﺐ (اﻋﺪاد، دﻣﺎى ﻓﺮ، ﺳﺎﻋﺖ و …)را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﮐﻤﻪﻫﺎى ﻗﺪﯾﻤﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

شبکه رویه چدنی

همیشه تمیز کردن ﺻﻔﺤﻪ روﯾﻪ اﺳﺘﯿﻞ اﺟﺎق ﮔﺎز ﮐﺎر ﺳﺨﺘﻰ اﺳﺖ. وﻟﻰ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻮﮐﺎﺗﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮم ﻟﻮﻻﯾﻰ ﮐﻪ روى ﻣﺤﺼﻮل ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه، دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزى ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ ﭼﺪﻧﻬﺎ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﺻﻔﺤﻪ روﯾﻪ اﺳﺘﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

شبکه رویه چدنی اجاق گاز لوکاتی

فن کانوکشن

اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ ﮐﺎنوﮐﺸﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد دﻣﺎى داﺧﻞ ﻓــﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ شود. همچنین ﺗﻤــﺎﻣﻰ ﺳــﻄﺢ ﻏــﺬا ﺑﻪ ﻃــﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮى ﺟﺬاب آﻣﺎده ﺳﺮو ﺷﻮد.

فن کانوکشن اجاق گاز لوکاتی

شیشه سه جداره

تمیز کــﺮدن ﭼﺮﺑﻰ ﻫﺎ و ﺑﺨﺎرى ﮐﻪ در اﺛﺮ اﺳـــﺘﻔﺎده از ﻓﺮ روى ﺷﯿﺸﻪ ﻓﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯿ ﺸﻮد ﮐﺎر دﺷﻮاری است. ﺑﻪ ﻫﻤﯿــﻦ ﻟﻮﮐﺎﺗﻰ از ۳ ﻻﯾﻪ ﺷــﯿﺸـــﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﭼﻨﺪ ﺧﺎر ﮐﻮﭼﮏ می ﺘﻮاﻧﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ را از ﻓﺮ ﺟﺪاﮐﻨﺪ. ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ آن ﻫﺎ را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ.

شیشه سه جداره در اجاق گاز لوکاتی

جوجه گردان

مرغ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﮔﺮدان داﺧﻞ ﻓﺮ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﯾﮑﻰ از ﻏﺬاﻫــﺎﯾﻰ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻃــﺮﻓﺪاران زﯾــﺎدى دارد. در ﻓﺮﻫﺎى ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻮﮐﺎﺗﻰ دو ﻋﺪد ﺟﻮﺟﻪ ﮔﺮدان ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻣﺮغ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤـﺰﻣﺎن ﻣﯿﺸـﻮد در آن ﻃﺒﺦ و ﮔﺮﯾﻞ ﮐﺮد.

شعله زماندار

در اﺟﺎق ﮔﺎزﻫﺎى ﻟﻮﮐﺎﺗﻰ ﺑﺮاى ﯾﮑﻰ از ﺷــﻌﻠﻪ ﻫﺎ ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﻣﺎن دﻫﻰ وﺟﻮد دارد. ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻏﺬاى ﻣﻮرد ﻧﻈــﺮ را ﺑﺮ روى ﺷـﻌﻠﻪ زﻣـﺎن دار ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺸــﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫــﺎى ﺧﻮدﺗــﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ.

شعله زماندار

رتبه مصرف انرژی A

تمامی محصولات ﻟﻮﮐﺎﺗﻰ داراى ﮔﺮﯾﺪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی A می باشند.

گرید انرژی A

فندک اتومات

در اﺟﺎق ﮔــﺎزﻫﺎى ﻓﺮ دار ﻟﻮﮐﺎﺗﻰ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از وﺟﻮد دﮐﻤﻪ ﻫﺎى اﺿﺎﻓﻰ ﺑﺮ روى ﺷﯿﺮﻫﺎ، ﻓﻨﺪك ﺧﻮدﮐﺎر (ﻣﯿﮑﺮو ﺳــﻮﺋﯿﭻ) ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸـﻮد ﺑﺎ ﻓﺸـﺮدن وﻟﻮم ﺷـــﯿﺮ، ﺗﺮاﻧﺲ ﺷــﺮوع ﺑﻪ ﺟﺮﻗﻪ زدن ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺟــﺎق ﮔﺎز روﺷﻦ ﺷﻮد.

فندک اتومات پشت شیر

ریل تلسکوپی

ریل تلسکوپی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸــﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮى در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان دﺧﺎﻟﺖ دﺳﺖ را ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺌﻠﻪ اى ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺑﺴﯿﺎرى از ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ اﺳــﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﺤﺼﻮل آن را ﻟﺤﺎظ ﮐﺮده اﯾﻢ.

ریل تلسکوپی

 پایه های قابل تنظیم

پایه های اﺳﺘﯿﻞ اﺟﺎق ﮔﺎزﻫﺎى ﻟﻮﮐﺎﺗﻰ اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع را ﻧﺼﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻒ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻰ دﻫﯿﺪ.

تمیز شدن آسان داخل فر (Easy to Clean)

سطح داﺧﻠﻰ ﻓــﺮﻫﺎى ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻮﮐﺎﺗﻰ از ﻓﻨﺎورى ﻧﺎﻧـﻮ ﺑﻬﺮه ﻣﻰ ﺑﺮد. اﯾﻦ ﻟﻌــﺎب ﺳﻄﺢ ﺳـــﯿﻘﻠﻰ و ﺻــﺎﻓﻰ اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﭼﺴﺒﯿﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻰ و ﭼـﺮﺑﻰ ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻻﯾﻪ داﺧـﻠﻰ ﻓـﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد. ضمن آنکه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﺳــﺘﻤﺎل ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﻰ ﺷﻮد.

پوشش محفظه دارای لعاب اسان تمیز شونده

بسته بندی اجاق گاز های لوکاتی ، بسته بندی یکی از مهم ترین ارکان کیفیت دستگاه است چون اگر بسته بندی کالا ضعیف و دارای نقص باشد. نگرانی شما برای سالم تحویل شدن دستگاه به شما زیاد می شود.

تفاوت مدل های اجاق گاز های لوکاتی

 • تمامی مدل ها دارای فندکی اتومات، فن کانوکشن، فر خود تمیز شونده و ترموکوبل هستند.
 • در مدل های L9.L9D که یکی دیجیتال و دیگری غیر دیجیتال است ، گزینه سپری چدن لولایی و شیشه درب چند جداره وجود ندارد.
 • مدل L5 نمایی محدب دارد و مابقی مدل ها نمای تخت
 • به جز سری های L9 و L9D ما بقی محصولات در حالت سفید و تمام استیل به صورت رویه استل هستند ، اما در مدل های L9 , L9D فقط در حالت تمام استیل رویه ها استیل هستند.
ممکن است در حال خرید اجاق گار بین برندهای مختلف سردرگم باشید. می توانید مقاله اجاق گاز دوو خوبه را مطالعه نموده و ضمن آگاهی از تمامی مزیت ها و معایب هر دو برند اقدام به تهیه محصول مورد نظر خود کنید.

فروشگاه لوازم خانگی افشار به عنوان نمایندگی رسمی فروش محصولات لوکاتی امکانات فروش به صورت نقد و اقساط، پرداخت درب منزل، ارسال به سراسر کشور را برای شما مشتریان گرامی فراهم کرده است.

نیاز به مشاوره جهت خرید محصولات لوکاتی داشتید می توانید با کارشناسان فروش افشار هوم تماس بگیرید.

7 دیدگاه در “اجاق گاز لوکاتی خوبه ؟
 • ۱۴۰۰-۰۲-۰۱ at ۱۰:۵۱ ق٫ظ
  Permalink

  مدل l5 خریدم و بعد از گذشت ۲ ماه شیشه روش شکست که برام رایگان عوض کردند

  Reply
 • ۱۴۰۰-۰۲-۰۷ at ۹:۳۲ ب٫ظ
  Permalink

  عالیه اجاق های لوکاتی من و مادرم استفاده میکنیم شعله های خوبی داره

  Reply
 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۵ at ۸:۰۰ ب٫ظ
  Permalink

  خیلی کیفیت محصولاتش عالیه البته من با مارک لوفرا بود خریدم

  Reply
 • ۱۴۰۰-۰۳-۰۴ at ۲:۴۷ ب٫ظ
  Permalink

  اجاق گاز بسیار عالی وبا کیفیتی هست .خدمات پس از فروش و گارانتی بسیار عالی وخوبی داره

  Reply
 • ۱۴۰۰-۰۴-۱۶ at ۷:۲۰ ب٫ظ
  Permalink

  ممنون ازتون که با حوصله راهنمایی کردید

  Reply
 • ۱۴۰۰-۰۸-۲۶ at ۱۱:۲۹ ق٫ظ
  Permalink

  شعله هاش خیلی خوبه و داخل فر دماش به صورت یکنواخته من راضیم

  Reply
 • ۱۴۰۱-۱۱-۰۸ at ۱۱:۳۹ ق٫ظ
  Permalink

  سلام چدن های گاز عوض کردم ولی باز خراب شده فایده نداره نخرید

  Reply
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *