بهترین اجاق گاز ایرانی کدام است؟

5/5 - (1 امتیاز)

بهترین اجاق گاز ایرانی چه ویژگی هایی دارد؟ اگر قصد خرید بهترین اجاق گاز ایرانی و دارید و بین این همه تنوع برند ها در بازار سر درگم شده اید.

حتما این سوال برایتان پیش آمده که اجاق گاز خوب چیه؟ با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید تا انتخاب یک اجاق گاز خوب ایرانی براتون راحت تر بشه..

تو این مقاله قصد داریم یکی از بهترین مارک های اجاق گاز ایرانی و بهتون معرفی کنیم و بگیم چرا با خرید اجاق گاز های لوکاتی به تمام خواسته هاتون از یک اجاق گاز خوب ایرانی میرسید.

شرکت توليدي البا گاز (عادل گاز)

کارخانه توليدي صنعتي عادل گاز ، تير ماه 1367 توسط حاج حسين شعباني در منطقه جاجرود تهران پا به عرصه توليد انواع اجاق گاز فردار و طرح فر خانگي نهاد عادل گاز از سال1389 طي ادغام با مجموعه البا گاز ، به محل جديد واقع در شهرک صنعتي دماوند تهران انتقال يافت . و در سال 1394 برند لوکاتي را ثبت کرده که محصولات عادل گاز تحت عنوان اين برند به بازار عرضه مي شود.

محل کارخانه تولید اجاق گاز های لوکاتی

خب حالا وقتش رسیده که محصولات لوکاتی و بهتون معرفی کنیم.

شرکت البا گاز هم اجاق گاز های فردار مبله و هم اجاق گاز های بدون فر یا همون طرح فر را تولید میکنه .

فیلم معرفی محصولات لوکاتی و نحوه استفاده از اجاق گاز فر دار

پنل کنترل لمسی
وﺟـﻮد ﭘﻨﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻟﻤﺴﻰ دراﺟﺎق ﮔﺎزﻋﻼوه ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻬﻮﻟﺖ دراﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻮد. ﺻﻔﺤﻪاى ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ رﻧﮓﺑﻨﺪى ﻣﻨﺎﺳﺐ (اﻋﺪاد، دﻣﺎى ﻓﺮ، ﺳﺎﻋﺖ و …)را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﮐﻤﻪﻫﺎى ﻗﺪﯾﻤﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ
شبکه رویه چدنی
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ روﯾﻪ اﺳﺘﯿﻞ اﺟﺎق ﮔﺎز ﮐﺎر ﺳﺨﺘﻰ اﺳﺖ وﻟﻰ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻮﮐﺎﺗﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮم ﻟﻮﻻﯾﻰ ﮐﻪ روى ﻣﺤﺼﻮل ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه، دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزى ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ ﭼﺪﻧﻬﺎ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﺻﻔﺤﻪ روﯾﻪ اﺳﺘﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
فن کانوکشن
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ ﮐﺎوﮐﺸﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد دﻣﺎى داﺧﻞ ﻓــﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺷﺪه و ﺗﻤــﺎﻣﻰ ﺳــﻄﺢ ﻏــﺬا ﺑﻪ ﻃــﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮى ﺟﺬاب آﻣﺎده ﺳﺮو ﺷﻮد.
شیشه سه جداره
ﺗﻤﯿﺰ ﮐــﺮدن ﭼﺮﺑﻰ ﻫﺎ و ﺑﺨﺎرى ﮐﻪ در اﺛﺮ اﺳـــﺘﻔﺎده از ﻓﺮ روى ﺷﯿﺸﻪ ﻓﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد ﮐﺎر دﺷﻮارﯾﺴﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿــﻦ ﻟﻮﮐﺎﺗﻰ از ۳ ﻻﯾﻪ ﺷــﯿﺸـــﻪ Lﻣﻨﻈﻮر در ﻣﺤﺼـــﻮل ﻣﺪل ۵ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﭼﻨﺪ ﺧﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ را از ﻓﺮ ﺟﺪاﮐﻨﺪ، ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ آن ﻫﺎ را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ.
جوجه گردان
ﻣﺮغ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﮔﺮدان داﺧﻞ ﻓﺮ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﯾﮑﻰ از ﻏﺬاﻫــﺎﯾﻰ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻃــﺮﻓﺪاران زﯾــﺎدى دارد. در ﻓﺮﻫﺎى ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻮﮐﺎﺗﻰ دو ﻋﺪد ﺟﻮﺟﻪ ﮔﺮدان ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻣﺮغ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤـﺰﻣﺎن ﻣﯿﺸـﻮد در آن ﻃﺒﺦ و ﮔﺮﯾﻞ ﮐﺮد.
شعله زماندار
در اﺟﺎق ﮔﺎزﻫﺎى ﻟﻮﮐﺎﺗﻰ ﺑﺮاى ﯾﮑﻰ از ﺷــﻌﻠﻪ ﻫﺎ ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﻣﺎن دﻫﻰ وﺟﻮد دارد. ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻏﺬاى ﻣﻮرد ﻧﻈــﺮ را ﺑﺮ روى ﺷـﻌﻠﻪ زﻣـﺎن دار ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺸــﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫــﺎى ﺧﻮدﺗــﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ.
مصرف انرژی A
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻮﮐﺎﺗﻰ داراى ﮔﺮﯾﺪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى A ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
فندک اتومات پشت شیر
در اﺟﺎق ﮔــﺎزﻫﺎى ﻓﺮ دار ﻟﻮﮐﺎﺗﻰ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از وﺟﻮد دﮐﻤﻪ ﻫﺎى اﺿﺎﻓﻰ ﺑﺮ روى ﺷﯿﺮﻫﺎ، ﻓﻨﺪك ﺧﻮدﮐﺎر (ﻣﯿﮑﺮو ﺳــﻮﺋﯿﭻ) ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸـﻮد ﺑﺎ ﻓﺸـﺮدن وﻟﻮم ﺷـــﯿﺮ، ﺗﺮاﻧﺲ ﺷــﺮوع ﺑﻪ ﺟﺮﻗﻪ زدن ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺟــﺎق ﮔﺎز روﺷﻦ ﺷﻮد.
ریل تلسکوپی
ریل تلسکوپی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸــﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮى در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان دﺧﺎﻟﺖ دﺳﺖ را ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺌﻠﻪ اى ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺑﺴﯿﺎرى از ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ اﺳــﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﺤﺼﻮل آن را ﻟﺤﺎظ ﮐﺮده اﯾﻢ.
پایه های استیل قابل ریگلاژ برای اجاق گاز
ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎى اﺳﺘﯿﻞ اﺟﺎق ﮔﺎزﻫﺎى ﻟﻮﮐﺎﺗﻰ اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع را ﻧﺼﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻒ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻰ دﻫﯿﺪ.
تمیز شدن آسان
ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻰ ﻓــﺮﻫﺎى ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻮﮐﺎﺗﻰ از ﻓﻨﺎورى ﻧﺎﻧـﻮ ﺑﻬﺮه ﻣﻰ ﺑﺮد، اﯾﻦ ﻟﻌــﺎب ﺳﻄﺢ ﺳـــﯿﻘﻠﻰ و ﺻــﺎﻓﻰ اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﭼﺴﺒﯿﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻰ و ﭼـﺮﺑﻰ ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻻﯾﻪ داﺧـﻠﻰ ﻓـﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﺳــﺘﻤﺎل ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﻰ ﺷﻮد.
درب دو جداره
ﺗﻤﯿﺰ ﮐــﺮدن ﭼﺮﺑﻰ ﻫﺎ و ﺑﺨﺎرى ﮐﻪ در اﺛﺮ اﺳـــﺘﻔﺎده از ﻓﺮ روى ﺷﯿﺸﻪ ﻓﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد ﮐﺎر دﺷﻮارﯾﺴﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿــﻦﻣﻨﻈﻮر در ﻣﺤﺼـــﻮلات لوکاتی از 2 لایه شیشه استفاده شده ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﭼﻨﺪ ﺧﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ را از ﻓﺮ ﺟﺪاﮐﻨﺪ، ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ آن ﻫﺎ را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ.

و اما بسته بندی شرکت البا گاز

بسته بندی اجاق گاز لوکاتی

محصولات لوکاتی در یک نگاه

قبل
بعدی

دیگر مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *